Flutter/Dart 获取指定月份以前的日期

东明兄 2021-02-20
0条评论 245 次浏览
东明兄 2021-02-200条评论 245 次浏览

在dart 中获取当前日期的方式:

 var now = DateTime.now();

获取上一个月日期:

 var m = new DateTime(now.year, now.month - 1, now.day);

同理

获取六个月以前的日期:

 var m6 = new DateTime(now.year, now.month - 6, now.day);

获取7天前的日期:

 var d = new DateTime(now.year, now.month, now.day-7);

推荐 使用 date_format 格式化时间日期

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。